Στέρηση φιλτάτου τοπίου

"...Η λύπη, ην αισθανόμεθα διά την στέρησιν φιλτάτου όντος, ομοιάζει την εκρίζωσιν οδόντος* σφοδρός ο πόνος, αλλά στιγμιαίος. Μόνοι οι ζώντες προξενούσιν ημίν διαρκείς λύπας. Τίς ποτε έχυσε επί του τάφου ερωμένης το ήμισυ, το εκατοστόν, το χιλιοστόν των δακρύων, αφ' όσα διά την κακίαν της έχυνε καθ' ημέραν;..."

Απόσπασμα από το έργο του Εμμανουήλ Ροϊδη, "Η Πάπισσα Ιωάννα-Μεσαιωνική Μελέτη"