Εναυάγησα στο πέλα...

photo: scalidi

photo: scalidi

photo: scalidi

photo: scalidi

photo: scalidi
σε απέραντο ωκέα...
photo: scalidi

photo: scalidi