Ζητείται ορθολογισμός, αντί για "μαθητευόμενους μάγους"